Home » Articles posted by Vlastimil Válka

Author Archives: Vlastimil Válka

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Informace k možnosti použití přinesených vlastních antigenních testů.

Informace zde.

Informace pro rodiče dětí a žáků vybraných profesí

Informace zde.

Informace k výuce žáků ZŠ od 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN je od 12. 4. 2021 umožněna osobní účast na vzdělávání žáků v omezeném režimu.

V týdnu od 12. do 16. 4. 2021 budou na naší škole podle standardního rozvrhu prezenčně vzděláváni žáci následujících tříd: II. B, III. A, IV. A, IV.B a V. A. Pro žáky těchto tříd, kteří jsou zapsaní do ŠD, bude v odpoledním provozu i školní družina. Žáci ostatních tříd budou vzděláváni v distančním režimu.

V následujícím týdnu od 19. do 23. 4. 2021 bude prezenční výuka pro žáky následujících tříd: I. A, I. B, II. A, III.B, V. B. Žáci ostatních tříd budou vzdělávání v distančním režimu.

Osobní přítomnost žáka na vzdělávání je podle MO MZ Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN umožněna jen pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil stanovené testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 organizované ve škole s negativním výsledkem
.

Testovat se nemusí žáci, kteří škole doloží, že
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní,
b) mají negativní výsledek jiného testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky (respirátor nebo zdravotnická obličejová maska – rouška)

Žáci 1. a 2. ročníku vstupují do budovy školy bočním vchodem z parkoviště, žáci 3., 4., a 5. ročníku vstupují hlavním vchodem pro žáky.

Žáci, pro které je organizována prezenční výuka, budou automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud se žák nebude v daném týdnu výuky účastnit (nemoc apod.) je třeba provést odhlášení u vedoucí ŠJ. Podobně i pokud se jedná o žáky, kteří jsou zapsáni do ŠD. V případě změn oproti standardním dobám pobytu dle zápisového lístku, musí rodiče školu (třídní učitel, vychovatelka) informovat o změně.

Určení skupin ŠD (12.-16.4./ 19.-23.4.)

II. B/ I.B (Urcová), III.A/ I.A (Judasová) budou umístěny v budově MŠ

IV.A/III.B (Hatalová), IV.B/ II.A (Bystřická) budou v budově ZŠ

Testování žáků bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v první vyučovací hodině pod dohledem pedagogických pracovníků. (Jedná se o testovací sady Singclean) Pokud bude žák s pozitivním výsledkem, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka ze školy vyzvedl. Žádáme tímto rodiče žáků, aby v době testování byli k zastižení na dříve udaných telefonických kontaktech.

Více informací a instruktážní videa, které doporučujeme zhlédnout najdete na tomto odkazu. (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)

Pokud rodiče nesouhlasí s prezenčním vzdělávání svých dětí dle výše uvedených podmínek, je třeba tuto skutečnost oznámit škole (třídnímu učiteli) . Neúčast žáků bude omluvena.

Informace k provozu MŠ najdete pod odkazem „Mateřská škola“

Zápis 2021

Výběr školy zákonným zástupcem dítěte nemusí odpovídat spádové oblasti, pokud to dovolují kapacitní možnosti vybrané školy.

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku naleznete níže v interaktivním pdf souboru. Zde je možné prokliknout na všechny potřebné dokumenty, které také najdete v rubrice „dokumenty a formuláře“, a také zvolit registraci včetně výběru termínu – případně přímo klikněte níže na „Registrace k zápisu“.

Informace školy před zápisem žáků

Registrace k zápisu

Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vzhledem k pokračujícímu distančnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníku souhrnnou informaci o výsledcích vzdělávání svých dětí za období od 1.2. do 11.3. Zprávy budou zaslány třídními učiteli nejpozději v pondělí 15.3. prostřednictvím e-mailu.

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ (předškoláci) a žáků ZŠ – stravování.

Od 8. 3. 2021 mohou zákonní zástupci přihlásit děti MŠ (pouze předškoláky) a žáky ZŠ, kteří mají povinnou distanční výuku, k odběru hlavního jídla, tj. oběda.

Podmínkou je přihlášení ke stravě do pátku 5.3. 2021 do 12 hodin výhradně na email: stravovani@zsjoklik.cz, nikoliv přes stránky www.strava.cz.

Výdej oběda bude probíhat v době od 12.00 do 14.00 hodin formou výdejového okénka na rampě školní kuchyně do vlastních přinesených jídlonosičů.

Přihlášení je závazné na celý týden. Odhláška jen v případě nemoci, a to den předem.

Při odběru stravy žádáme o dodržování protiepidemických opatření.

Školní jídelna bude stravovat děti, žáky a zaměstnance dle výše uvedeného jen v případě, že počet dosáhne alespoň 20 strávníků. V případě, že počet nebude naplněn, budete informováni odpovědí na Váš email.

Informace k výuce od 1. 3. 2021 /aktualizace informace o ošetřovném/

Na základě opatření vlády ČR bude škola od pondělí 1.3. 2021 uzavřena pro prezenční výuku všech žáků. Povinná distanční výuka u žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat ve stejném režimu jako před jarními prázdninami. 

U žáků 1. a 2. ročníku bude zahájena povinná distanční výuka ve stejném režimu, jak tomu bylo na podzim loňského roku. On-line výuka bude probíhat, tak jako u všech ostatních žáků školy, prostřednictvím aplikace TEAMS. Zákonní zástupci uvedených žáků budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem třídními učiteli. Pro opětovné nastavení systému distanční výuky a řešení případných problémů je určeno pondělí 1. 3. Od úterý 2. 3. začne probíhat distanční výuka podle rozvrhu, který předají třídní učitelé.  

Žádosti o reset hesla pro přihlášení do aplikace TEAMS, zasílejte prostřednictvím e-mailu přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Rovněž případné žádosti o zapůjčení tabletu pro podporu výuky směřujte přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na stravování, budou automaticky od 1. 3. odhlášeni. O tom, zda bude možné nějakým způsobem oběd ze školní jídelny odebírat, budeme informovat později.  

Informace o ošetřovném lze najít zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

22. – 26. 2. 2021 – JARNÍ PRÁZDNINY

Milí žáci, připomínáme, že v týdnu od 22. do 26. února probíhají v našem okrese jarní prázdniny. Užijte si volno, snažte se pobývat víc venku než doma, omezte sezení u počítače a pokuste se načerpat nové síly. Pokud by došlo k nějakým organizačním změnám ve výuce, budete informováni vašimi třídními učiteli a všechny důležité informace jsou vždy také na webových stránkách školy.

Hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/21

Informujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že kopie výpisu z vysvědčení a doplňující hodnocení žáka bude zasláno ve čtvrtek 28. 1. 2021 prostřednictvím e-mailu od třídního učitele všem žákům a jejich zákonným zástupcům (týká se žáků 3. – 9. ročníku); originály výpisů z vysvědčení budou žákům předány, až bude povolena jejich osobní přítomnost ve škole. Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení předán ve čtvrtek 28. 1. 2021 v poslední vyučovací hodině.