Home » Articles posted by Vlastimil Válka

Author Archives: Vlastimil Válka

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Informace školní jídelny

Od 2. 10. 2019 bude školní jídelna připravovat každou středu 2 obědy.

Výběr jídel pro žáky základní školy lze uskutečnit do konce předchozího týdne na portále www.strava.cz.

Toto organizační opatření se netýká mateřské školy.

Organizace první školního dne 2. 9. 2019

Slavnostní zahájení školního roku začne ve všech třídách v 8.00 hodin.

Žáci 1. ročníku se svými rodiči přijdou do tříd dle zveřejněného rozpisu, získají základní informace od svých třídních učitelek a budou také pozdraveni vedením školy a zástupci zřizovatele.

Žáci 2. – 9. ročníku přijdou do svých tříd, v případě nových žáků do tříd dle zveřejněného rozpisu.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9.30 hodin.

Informace ŠJ

Školní jídelna bude pro žáky základní školy připravovat obědy od úterý 3. 9. 2019.

Rodělení žáků 1. a 6. ročníku do tříd

Žáci 1. ročníku (třídy I.A I.B)

Žáci 6. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VI.C)

Hurá prázdniny!

Všem žákům přejeme krásné a slunečné prázdniny, hodně pěkných zážitků, a také dostatek času pro odpočinek a nabrání nových sil do dalšího školního roku.

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Informace

Informace pro rodiče žáků prvních tříd ve školním roce 2019/2020 najdete zde. (soubor .pdf)

Cyklistický závod „O pohár ředitele školy“

V pátek 7.6. se uskutečnil první ročník cyklistické soutěže mezi žáky kyjovských škol. Soutěž pořádala naše škola ve spolupráci s CK Kyjov a za podpory dalších organizací.

Závod proběhl jako časovka jednotlivců na cyklostezce mezi Kyjovem a Bohuslavicemi. Celkem se závodu zúčastnilo 88 žáků z ZŠ Komenského, ZŠ Školní, Gymnázia a ZŠ Dr. Joklíka. Závod byl uspořádán ve třech kategoriích pro žáky 4. a 5., 6. a 7. a 8. a 9. ročníků zš a odpovídajících ročníků gymnázia. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni medailí, diplomem a drobnými cenami. Držiteli poháru ředitele školy se pak stali David Vrána (Gymnázium) a Veronika Dostálová (ZŠ Komenského).

« 1 z 7 »

Rozhodnutí o přijetí žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od roku 2019/2020 – soubor.pdf

Portál ProŠkoly.cz

Vážení rodiče, od 8. 4. 2019 mají žáci opět možnost využívat internetový portál na podporu vzdělávání www.proskoly.cz.

Na tomto vzdělávacím portále si žáci mohou samostatně nejenom procvičovat učivo, ale také získat další užitečné vědomosti. Přístupové údaje obdrží od svých třídních učitelů v nejbližší době.

Zápis žáků do základní školy

Informace školy před zápisem žáků:

Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu zápisu žáků, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2019.

V letošním roce přijdou k zápisu děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Kritéria pro přijímání žáků jsou stanovena v tomto pořadí:

  • přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy
  • dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, které lze přijmout

 V případě překročení nejvyššího možného počtu přijímaných v daném kritériu bude rozhodnuto losem.

Počet žáků, které je možné přijmout:

  • ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy po max. 24 žácích

Zákonný zástupce při vstupu do budovy školy obdrží formuláře, kterými vyjádří svou žádost – žádost přihlášení k zápisu nebo žádost o odklad začátku povinné školní docházky. V případě zápisu – obdrží formulář s registračním číslem a dotazník žáka 1. ročníku, který může již před příchodem k formální části zápisu vyplnit. Pokud zákonný zástupce vyjádří souhlas, proběhne u zapisující učitelky krátký rozhovor s dítětem. Na závěr obdrží zákonní zástupci informace, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích hlavního vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy www.zsjoklik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:     12. 4. 2019. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace (školské obvody) zde.