Home » Articles posted by Vlastimil Válka

Author Archives: Vlastimil Válka

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Pokyny pro výuku od 4. 1. 2021

Žáci 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole  

Příchod žáků do školy: 

Žáci přicházejí do školy v roušce v době 7.30 – 7.50, u vstupních dveří provedou desinfekci rukou, po přezutí odchází do svých tříd.  

Žáci prvního ročníku použijí pro vstup boční vchod pro zaměstnance, přezují se na připravených lavičkách a pod dohledem třídní učitelky odcházejí do tříd. 

Žáci druhého ročníku vstupují do školy hlavním vchodem pro žáky, přezují se v šatnách u svých šatních skříněk a odchází do tříd. (První den – v pondělí 4.1. – se budou přezouvat až na lavičkách na chodbě, tak jako před Vánocemi, odpoledne si uloží své věci do šatních skříněk, vybavte žáky klíčem.) 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Rodiče případně mohou čekat na své děti před vchody.   

Průběh vyučování: 

Vyučování bude probíhat podle standartního rozvrhu, v hodinách TV budou žáci chodit na vycházky, v hodinách HV bude zvolen jiný vhodný relaxační program. 

Při výuce žáci budou mít roušky. Doporučujeme, aby měl každý žák minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení použitých roušek. Žáci si budou pravidelně desinfikovat ruce dle pokynů učitelek, případně vychovatelek. 

Žáci budou o přestávkách ve třídách, případně žáci ve třídách, kde je to možné, využijí výběhy. Žáci 2.A budou mít k dispozici chodbu na svém podlaží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu bude dán žák do karanténní místnosti, kde pod dohledem vyčká na zákonného zástupce, který bude vyzván, aby si žáka ze školy vyzvedl. 

Po skončení vyučování: 

 • Žáci odcházejí domů vchodem, kterým přišli. 
 • Žáci odcházejí pod dohledem učitelek a vychovatelek do školní jídelny na oběd (pokud jsou přihlášeni ke stravování v ŠJ) a poté žáci, kteří nenavštěvují školní družinu odcházejí pod dohledem učitelek ze školy.  
 • Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny po skončení oběda odejdou pod dohledem přidělených vychovatelek do jednotlivých oddělení: 
 • Třída, vychovatelka, umístění oddělení 
 • 1. A, Judasová, 2. oddělení (v budově MŠ)  
 • 1. B, Urcová, 1. oddělení (v budově MŠ) 
 • 2. A, Bystřická, 3. oddělení (v budově ZŠ) 
 • 2. B, Hatalová, 4. oddělení (v budově ZŠ)  

Děti opouští školní družinu podle časů uvedených v zápisním lístku, pokud by bylo potřeba tento čas změnit, využijte jako obvykle předtištěné formuláře – “Uvolňování žáků ze školní družiny” – bude je možné také vyzvednout v papírové podobě před školou i u bočního vchodu.  

Ranní družina nebude organizována. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky přihlášeni. 

Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka 

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 4. 1. pokračovat jako distanční. Distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy bude stejný jako v době distanční výuky v měsíci listopadu 2020 a najdete ho na stránkách školy pod odkazem  Online výuka – podzim 2020. V předmětech, kde nebude prováděna on-line výuka budou žáci dostávat termínované úkoly a pokyny k samostatné práci. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 3. – 9. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky odhlášeni. Pokud si chtějí oběd odebrat v boxu, je třeba toto dohodnout telefonicky (515 284 821) s vedoucí školní jídelny. Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány ve 13.00 hod. zezadu školní jídelny.    

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zasílané přes e-mail, případně v aplikaci Teams. 

Informace k provozu

MŠMT stanovilo dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny – žáci nepůjdou do školy, distanční výuka nebude probíhat. Stravování se ve volných dnech neposkytuje. Další informace k provozu školy budou zveřejněny před skončením Vánočních prázdnin.

PF 2021

Všem žákům, jejich rodičům a přátelům naší školy přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Činnost školní družiny od 30.11.2020

Činnost školní družiny bude organizována v omezeném režimu ve čtyřech odděleních pro žáky 1. – 4. ročníku:

 1. oddělení – H. Urcová: (ŠD1 u MŠ) žáci II.A a II. B – je vhodné, aby si žáci, kteří běžně tuto ŠD nenavštěvují přinesli náhradní obuv pro pobyt v tomto oddělení, případně si musí papuče nosit.
 2. oddělení – G. Judasová: (ŠD2 u MŠ) žáci I. A, I. B
 3. oddělení – L. Hatalová (učebna IV.B/ŠD3 v budově ZŠ): žáci III. A a III. B
 4. oddělení – H. Gasnárková: (ŠD4 v budově ZŠ): žáci IV. A a IV. B

Ranní družina se neorganizuje, stejně tak odpolední ŠD pro žáky 5. ročníku.

Pokyny k organizaci vyučování od 30. 11. 2020

Od 30.11. se obnovuje obvyklá prezenční výuka pro žáky 1. – 5. ročníku a žáky 9. ročníku. 

V 6. – 8. ročníku bude probíhat prezenční výuka podle následujícího rozpisu:  

V týdnu od 30.11. d 4.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 7.12. do  11.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

V týdnu od 14.12. do  18.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 21.12. do  22.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka podle dosud platných pravidel: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s tím, že nebudou probíhat on-line hodiny VkO, VkZ, Inf a Nj/Rj. Žáci budou informováni jednotlivými učiteli v Teamsech. 

Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. O úpravách budou žáci a rodiče informováni třídními učiteli. 

Příchod žáků do školy: 

Žáci 1. a 2. ročníku vstupují do školy v čase 7.30 – 7.50 vchodem pro zaměstnance (z parkoviště). 

Žáci 3., 4., 5. ročníku vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.30 – 7.45, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

Žáci 9. ročníku a ostatní žáci druhého stupně vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.45 – 7.55, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

V případě dojíždějících žáků a v dalších odůvodněných případech mohou žáci vstoupit do budovy i mimo vyhrazený čas, ale je třeba co nejrychleji opustit prostor šaten a odejít do své třídy. 

Žáci musí používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu (roušku), doporučujeme, aby žáci byli vybaveni alespoň dvěma čistými rouškami na den a také igelitovým sáčkem na použité roušky. 

Žáci přicházejí do školy zdraví bez známek respiračních onemocnění. V případě, že se zdravotní stav žáka změní, bude umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si žáka vyzvedl. 

Školní jídelna: 

Všichni žáci, kteří přijdou v pondělí 30.11. do školy a chodí na obědy, budou automaticky k odběru stravy přihlášeni; v případě, že oběd nebudou chtít, je třeba jej obvyklým způsobem odhlásit.   

Školní družina: 

O organizaci školní družiny pro následujícím období bude rozhodnuto nejpozději v pátek.  

Opatření pro výuku a pobyt žáků 1. a 2. ročníku ve škole od 18.11.2020

Příchod žáků do školy: 

Žáci přicházejí do školy v roušce v době 7.30 – 7.50, u vstupních dveří provedou desinfekci rukou, a po přezutí odchází do svých tříd.  

Žáci prvního ročníku použijí pro vstup boční vchod pro zaměstnance, přezují se na připravených lavičkách a pod dohledem třídní učitelky odcházejí do tříd. 

Žáci druhého ročníku vstupují do školy hlavním vchodem pro žáky, přezují se v šatnách u svých šatních skříněk a odchází do tříd.  

Rodičům žáků ani jiným osobám není vstup do školy v době od 7.30 do 8.15 a v době od 11.30 do 13.00 povolen. Rodiče případně mohou čekat na své děti před vchody.   

Průběh vyučování: 

Vyučování bude probíhat podle standartního rozvrhu, v hodinách TV budou žáci chodit na vycházky, v hodinách HV bude zvolen jiný vhodný relaxační program. 

Při výuce žáci budou mít roušky. Doporučujeme, aby měl každý žák minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení použitých roušek. Žáci si budou pravidelně desinfikovat ruce dle pokynů učitelek, případně vychovatelek. 

Žáci budou o přestávkách ve třídách, případně žáci ve třídách, kde je to možné, využijí výběhy. Žáci 2.A budou mít k dispozici chodbu na svém podlaží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu bude dán žák do karanténní místnosti, kde pod dohledem vyčká na zákonného zástupce, který bude vyzván, aby si žáka ze školy vyzvedl. 

Po skončení vyučování: 

 • Žáci odcházejí domů vchodem, kterým přišli. 
 • Žáci odcházejí pod dohledem učitelek a vychovatelek do školní jídelny na oběd (pokud jsou přihlášeni ke stravování v ŠJ) a poté žáci, kteří nenavštěvují školní družinu odcházejí pod dohledem učitelek ze školy.  
 • Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny po skončení oběda odejdou pod dohledem přidělených vychovatelek do jednotlivých oddělení: 
 • Třída, vychovatelka, umístění oddělení 
  • 1. A, Judasová, 2. oddělení (v budově MŠ)  
  • 1. B, Urcová, 1. oddělení (v budově MŠ) 
  • 2. A, Bystřická, 3. oddělení (v budově ZŠ) 
  • 2. B, Hatalová, 4. oddělení (v budově ZŠ)  

Děti opouští školní družinu podle časů uvedených v zápisním lístku, pokud by bylo potřeba tento čas změnit, využijte jako obvykle předtištěné formuláře – “Uvolňování žáků ze školní družiny” – bude je možné také vyzvednout v papírové podobě před školou. 

Ranní družina nebude organizována. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky přihlášeni, pokud nechtějí odebrat oběd je třeba se nejpozději v pondělí 16.11. do 14.00 hod oběd odhlásit. 

Nové informace pro výuku od 2. 11. 2020

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 2. 11. pokračovat jako distanční. Od uvedeného data dojde k dalšímu rozšíření on-line vyučovaných hodin v rozmezí od 14 do 21 – 23 hodin pro nejstarší žáky. Informace o změnách v distanční výuce obdrží žáci a případně rodiče od třídních učitelů v pátek 30. 10. 2020.

Připomínám, že distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty.

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy najdete pod odkazem Online výuka – podzim 2020.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel

Informace o uzavření školy

Na základě usnesení vlády ČR bude škola od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřena. Žáci se budou vzdělávat v distančním režimu podle pokynů, které obdrželi před odchodem ze školy.

Nový termín podzimních prázdnin je dle rozhodnutí MŠMT od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Obědy budou všem žákům na dobu distanční výuky odhlášeny. Pokud si žák oběd chce odebrat, je nutné výhradně telefonicky kontaktovat vedoucí školní jídelny. Oběd v takovém případě bude vydáván v jednorázovém obalu v 13.15 hod. zezadu školní jídelny (na rampě, tj. průchod mezi ZŠ a MŠ). V době podzimních prázdnin není možné obědy poskytovat.

Informace pro žáky a rodiče – výuka na II.st. školy od 12.10.2020

Výuka na druhém stupni školy bude v týdnu 12. – 16. 10. 2020 probíhat následujícím způsobem:

Žáci 6. a 7. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C) budou chodit normálně do školy podle rozvrhu

Žáci 8. a 9. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, IX.C) budou na distančním vzdělávání – nebudou chodit do školy. Těmto žákům bude v pátek 9. 10. předána informace, jaké úkoly (Ma, Čj, Aj) mají v domácím vzdělávání zadány, a jak bude probíhat výuka prostřednictvím aplikace Teams (týká se všech naukových předmětů). Informace o zadaných úkolech pro žáky bude zveřejněna i na webu školy.

V týdnu od 19. – 23. 10. 2020 proběhne způsob výuky opačně.

Obědy budou všem žákům 8. a 9. ročníku na týden od 12.-16.10.2020 odhlášeny. Pokud si žák oběd chce odebrat, je nutné výhradně telefonicky kontaktovat vedoucí školní jídelny. Oběd v takovém případě bude vydáván v jednorázovém obalu v 13.15 hod. zezadu školní jídelny (na rampě, tj. průchod mezi ZŠ a MŠ).

Informace k výuce v pátek 25. 9. 2020

Vzhledem k četným dotazům informujeme rodiče, že výuka v pátek 25. 9. 2020 bude organizována standardním způsobem.