Home » Jídelna

Jídelna

Jídelníčky:

ČERVEN 2022:


Aktuální informace pro strávníky  a  jejich rodiče:  

Objednávání obědů

Pokud je k poslednímu dni předcházejícího měsíce na účtu žáka dostatečná záloha, je automaticky objednáno jídlo na každý den v nadcházejícím měsíci.

Pokud není k 30. dni měsíce na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednán pouze počet obědů, který částka pokryje.

Po připsání platby v průběhu aktuálního měsíce si rodiče objednání stravy musí zajistit individuálně prostřednictvím www.strava.cz.

Pro upřesnění uvádím, že každá platba je připsána na účet žáka v kanceláři ŠJ poslední den v měsíci a pak 1x týdně každé pondělí.

Platby  za stravné ve školním roce 2020- 2021

Z důvodu zvýšení  cen potravin se  od září 2020 upravují finanční limity na jejich nákup.

Stravné – děti do 6 let

přesnídávka     8,- Kč

oběd                   20,- Kč

svačina               8,- Kč

—————————

celkem           36,- Kč

Stravné – děti 7 let (děti, které v příslušném školním roce, tj. do  31. 8. 2021  dosáhnou věku 7 let)

přesnídávka       9,- Kč

oběd                     22,- Kč

svačina                9,- Kč

—————————–

celkem              40,- Kč

Měsíční platba pří celodenní návštěvě MŠ činí  *   Kč 750,-    ** Kč  840,-

Pitný režim je zajištěn po celý den.

Žáci ZŠ:

7 – 10 let                                 22,- Kč                  460,-/měsíčně

11 – 15 let                               24,- Kč                  480,-/měsíčně

15 a více                                  26,- Kč                  500,-/měsíčně

Věková hranice odpovídá školnímu roku, který trvá od 1. 9.  – 31. 8.  běžného roku.

Pokud v tomto období dovrší žák věku 7, 11 a 15 let, platí již od 1. září  příslušnou částku.

V ostatním platí ustanovení vnitřních předpisů školy a školní jídelny.

V Kyjově 20. 7 . 2020

_____________________________________________________________________________

Školní jídelna ZŠ a MŠ Dr. Joklíka , p. o. města Kyjova, Sídliště U Vodojemu 1261,  dle platné legislativy zajišťuje školní stravování pro své žáky a zaměstnance . K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka. Platba  stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni  předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) ihned sdělte vedoucí školní jídelny. Aktuální vnitřní  a provozní řád je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a  web. stránky školy.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku  do  ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin , budou vráceny na účet plátce následující měsíc.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                       konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                                specifický symbol: neuvádět

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (které najdete na pokladním dokladu ).


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

    • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

      Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

    • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821
  • ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA – je možné elektronicky pouze prostřednictvím účtu na www.strava.cz, případně telefonicky na čísle 515 284 821.