Home » Nezařazené » Úpravy ŠVP naší školy

Úpravy ŠVP naší školy

V současné době pracujeme v naší škole na změnách školního vzdělávacího programu „Kompas pro život aneb cesta je cíl“. Tyto změny by se měly promítnout do výuky již od počátku příštího školního roku.

Jaké změny plánujeme?

  1. Nejvýraznější změnou je úprava výuky prvního cizího jazyka, což je na naší škole anglický jazyk. Chtěli bychom zvýšit jeho hodinovou dotaci pro všechny žáky na prvním stupni školy celkem o 3 hodiny týdně. S výukou angličtiny začneme hravou formou již od 1. ročníku a posílíme i hodinou dotaci pro žáky 5. ročníku. Na druhém stupni zavedeme od 8. ročníku volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. Zlepšit výsledky vzdělávání našich žáků v anglickém jazyce chceme dosáhnout nejenom přímými změnami v učebním plánu, ale také nepřímo – například používáním metody CLIL ve výuce, nebo organizováním zahraničních výjezdů žáků.
  2. K dalším plánovaným úpravám patří změny v oblasti výuky přírodovědných předmětů a praktických činností. Budeme usilovat o to, aby žáci zlepšili svůj vztah k technickým předmětům a získali i důležité manuální schopnosti.
  3. Mezi důležité změny v ŠVP bude patřit i rozšíření nabídky volitelných předmětů pro žáky 8. a zvláště 9. ročníku. Budou zařazeny předměty jako cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, přírodovědný seminář, sportovní hry, ekologické praktikum, vaření a programování.

Od září by se na škole měl začít realizovat projekt s pracovním názvem „Podpora“. V rámci tohoto projektu nabídneme zejména žákům I. stupně různé formy doučování a také nové zájmové kroužky a kluby s cílem podpořit žáky v dosahování lepší školní úspěšnosti.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy


Leave a comment