Home » Nezařazené » Zápis žáků do základní školy

Zápis žáků do základní školy

Informace školy před zápisem žáků:

Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu zápisu žáků, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2019.

V letošním roce přijdou k zápisu děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Kritéria pro přijímání žáků jsou stanovena v tomto pořadí:

  • přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy
  • dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, které lze přijmout

 V případě překročení nejvyššího možného počtu přijímaných v daném kritériu bude rozhodnuto losem.

Počet žáků, které je možné přijmout:

  • ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy po max. 24 žácích

Zákonný zástupce při vstupu do budovy školy obdrží formuláře, kterými vyjádří svou žádost – žádost přihlášení k zápisu nebo žádost o odklad začátku povinné školní docházky. V případě zápisu – obdrží formulář s registračním číslem a dotazník žáka 1. ročníku, který může již před příchodem k formální části zápisu vyplnit. Pokud zákonný zástupce vyjádří souhlas, proběhne u zapisující učitelky krátký rozhovor s dítětem. Na závěr obdrží zákonní zástupci informace, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích hlavního vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy www.zsjoklik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:     12. 4. 2019. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace (školské obvody) zde.