4. B – online výuka

V případě nejasností kontaktujte p.učitelku třídní – e-mail je na web.stránkách školy – kontakty.

15. 6. – 22. 6. 2020

Český jazyk

 • 15. 6. Věta jednoduchá a souvětí            PS str 62/ cv 6, 7, 8
 • 16.6.  PS str 63/ cv 10, 11                         PS  str 71/cv 2, 3  
 • 17.6   on-line výukaPS str 64/ cv 14,   PS  str 67/ cv 25, Shoda přísudku s podmětem
 • 18. – 19.6. PS str 65/ cv 17                        PS  str 68/ cv 27, 28, 29

Matematika

 • 15.6. U str 37/cv 21. 22

          U str 40/ cv 2, 3

 • 16.6. PSstr 17/ cv 1, 2, 7

          PS str 20/ cv 8, 9

 • 17.6. PS str 21/ cv 6, 7

          PS str 25/ cv 2, 3     PS str 26/ cv 9, 10

 • 18. a  19.6. on- line výka – procvičování učiva v PS                                    

Přírodověda

 • Poslední kapitola učiva  str 103 – 108, pečlivě pročti, vypiš si jednotlivá období vývoje člověka od narození, odpověz na otázky č.1 a 2 na str 108.

    Vlastivěda

 • Přečti si poslední kapitolu učiva Jak být slušným člověkem str 106 – 110

Anglický jazyk

 • Učivo zůstává stejné jako minulý týden.     

8. 6. – 12. 6.

Český jazyk

 • 8.6. Slovesa – opakování U str 81/ cv 3, 5
 • 9.6. Slohový úkolPřečtisi v učebnici Vlastivědy – Moje rodina a Já a ti druzí  od str 98 a zkus odhadnout  podle obrázků na str 104, co si lidé podle výrazu obličeje myslí, co prožívají…. .
 • 10.6 on-line výukaVěta jednoduchá a souvětí – U str 82/ cv 2, 3
 • 11. a 12.6. U str 86/ cv 6 počet vět v souvětí

                                 PS str 61/ cv 4,5  Cvičení 5 ofoť a pošli.

Matematika

 • 8.6. Rýsujeme trojúhelník U str 25/ cv 2, 3
 • 9.6. U str 25/ cv 4, 5, 6
 • 10.6. Procvičuj U str 35 / cv 2, 3, 4
 • 11.6. On-line výuka – Rovnice
 • 12.6. Procvičuj U str 35 / cv 5, 6, 7

Přírodověda

 • Zdraví člověka – Poznat a chránit U str 98

Vypiš si základní pravidla a doporučení, která ovlivňují zdraví.

Najdeš je  v nadpisech jednotlivých kapitol – Denní režim a další…

    Vlastivěda

 • Přečti si kapitolu z dějin – Marie Terezie a Josef  II. – odpověz na otázku 2 a 5/ str 97
 • Přečti si kapitolu –  Moje rodina a  napiš, kdy  se scházíš  s blízkými příbuznými.

Anglický jazyk

On-line výuka 

 • roční období, dny v týdnu, hodiny 
 • SB 64/ A year of special days 
 • kontrola úkolů 

10.6. 

 • WB 84/ Festivals 
 • psaní slovíček – naučit se 

12.6. 

 • WB 94/2,3 
 • psaní slovíček – naučit se 

doporučené: 

YouTube player
YouTube player
YouTube player

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

1. 6. – 5. 6. 2020

Český jazyk

 •  1.6. Časování sloves v přítomném čase

         PS str 52/ cv 8, 9, 11

 • 2.6. Časování sloves v budoucím čase

        PS str 54/ cv 15, 16

             Str 55/ cv 18

 • 3.6.  on-line výuka  – Časování sloves v minulém čase

        PS str 56/ cv 23          

 • 4.6. Převyprávěj v minulém čase – U str 72/ cv 4 (nepiš)
 • 5.6. Slohový úkol – Vyprávění U str 79 – báseň, modré i červené úkoly

Splněné úkoly ofoť a pošli.

Matematika

 • 1.6. Útvary souměrné podle osy – str 49/ cv 1

Pracuj podle návodu, vyzkoušej si všechny obrázky z přeloženého papíru, vystřihni, nalep do sešitu geometrie a vymysli ještě jeden dle fantazie

(souměrný dle osy). Zkoumej – viz cv 2,3 (dobrovolné)

 • 2.6. U str 56/ cv 35 –  Přepiš si tabulku na papír a vynásob zpaměti
 • 3.6. Osa úsečky – str 38/ cv 3
 • 4.6. on-line výuka – Rýsování trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, Rovnice
 • 5.6. Úkoly vyplynou z on- line výuky.

Přírodověda

 • Téma učiva- Člověk jako ochránce….. a  Člověk a jeho životní podmínky

U str 89 – 97

 ( O ochraně přírody a podmínkách k životu jsme si povídali průběžně, tvořili jsme ekopravidla. Články si přečti a opiš do sešitu rámeček ( A co je důležité).

    Vlastivěda

 • Život ve městech a na zámcích, Nástup Habsburků – pročti si PREZENTACI, prohlédni obrázky, pročti zajímavosti v okrajích v učebnici k tomuto učivu

Anglický jazyk

On-line výuka 

 • opakování a kontrola předešlých úkolů 
 • SB 64/A year of special days 
 • roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, hodiny 

3.6. 

 • slovní zásoba – vyznačení, psaní, výslovnost 
 • WB 77/1 
 • WB 79/ 1 

5.6. 

 • opakování 
 • WB 79/ 2 
 • WB 83 / Quizzy´s Questions 

doporučené: 

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

25. – 29. 5. 2020

Český jazyk

 •  25.5.  Podstatná jména rodu mužského- procvičování
 • U str 60/ cv 22, 23, pročti si učivo k 5.pádu a procvič ve  cv 23 ( toto cvičení  napiš)
 • 26.5. Podstatná jména rodu mužského – shrnutí, U str 61/ cv 1, vypiš podstat.jména rodu mužského a urči vzor, vymysli nadpis vyprávění
 • 27.5. on-line výuka     Slovesa – cvičení v PS
 • 28. a 29.5. Slovesa – časování v přítomném a budoucím čase – U str 68/ cv 1,
 • U str 69/ cv 1.       Str 69/ cv 2 napiš a pošli ofocené

Matematika

 • 25.5. Procvičování písemného  násobení a dělení – U str 36/ cv 13 +zkouška
 • 26.5. U str 37/ cv 17 – toto cvičení pošli ofocené
 • 27.5. Jednotky času – opiš jednotky a procvič ve cv 19/ str 32 – napiš                                                                                      
 • 28.5.  on-line výuka –  Osa úsečky ( připrav si kružítko)
 • 29.5. Jednotky délky – procvičuj ve cv 6/ str 44 – napiš

          Jednotky hmotnosti – opiš jednotky a procvičuj ve cv 6/ str 45 – napiš

Přírodověda

 • Téma učiva zůstává stejné i pro tento týden Rostliny  a živočichové vod a bažin
 • U str 67 – 71
 • Nově napiš prezentaci o živočichu z přírodního společenstva vod a bažin

 ( PODLE STEJNÉ OSNOVY JAKO MINULE)

Vypiš tam i zajímavosti z internetu. Ofocenou prezentaci pošli do 29.5..

    Vlastivěda

 • České země v době husitské
 • Pročti si článek v U str 87 – 89, prohlédni si obrázky v PREZENTACI a do sešitu opiš jen text  OPAKOVÁNÍ (bez letopočtů), je v prezentaci za obrázky.

Anglický jazyk

on – line výuka

 • SB 59 – Game
 • WB 73/ 1
 • 74/1
 • Opakování slovní zásoby

27.5. – Wednesday

 • WB 73/ 2
 • WB 74/ 2
 • opakovat SB 59

29.5. – Friday

 • WB 75/ 3
 • 76/ 2
 • dokončete všechny testy Alf

doporučené:

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

18. 5. – 22. 5.

Český jazyk

 • 18.5.
 • Slohový úkol v učebnici str 72 – Vyprávění podle obrázků, co se přihodilo?
 • O každém obrázku napiš aspoň jednu pěknou VĚTU v minulém čase.
 • Vypiš slovesa, která jsi použil(a) a napiš k nim infinitiv.
 • K vyprávění vytvoř název ( může být i jedno slovo). Tento úkol mi pošli.
 • 20..5. on-line výuka

Procvičování určování vzorů mužského rodu – cvičení v PS str 48

 • 21.5.
 • Slovesa –  PS  str 50/ cv 1, 2
 • Čtení – přečti si ve vlastivědě str 84 – 86 o Karlu IV. (Články jsme o něm již četli).
 •  Vypiš, které stavby byly za jeho vlády postaveny, vybudovány. Napiš to do sešitu VL. Ukaž si na mapě v U – Karlštejn, Křivoklát, Kutná Hora, hrad Zvíkov, hrad Orlík.
 •  
 • 22.5.on-line výuka
 • Opakování – podstatná jména v PS str 49

      Matematika

 • 18.5.
 • Procvičování – písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy v U str 37/ cv 15, 16
 • Obvod obdélníku v U str 51/ cv 2    
 • 19.5.  on-line výuka
 • Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku, pravoúhlý trojúhelník
 • 20.5.
 • Obvod obdélníku – U str 51/ cv 3, 4, 5
 • 21.5.  on-line výuka
 • Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
 • 22.5.
 • Vypočítej obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku v U str 52/ cv 5 a – f

( rovnostranný trojúhelník má  všechny strany stejně dlouhé)

Přírodověda

 • Kdo ještě neposlal prezentaci o živočichu, který žije v přírodním společenstvu POLE
 • Pondělí 18.5. a čtvrtek 21.5.
 • Nová kapitola – Rostliny  a živočichové vod a bažin U str 67 – 71
 • Přečti a pečlivě prohlédni obrázky
 • Vypiš z rámečku za článkem rostliny a živočichy, kteří žijí ve společenstvu vod  a bažin
 • Napiš, čím je  toto společenstvo ohroženo
 • PREZENTACE k pečlivému prohlédnutí

    Vlastivěda

 • Nové učivo – České království
 • Učebnice str 81 – 83 přečti a pečlivě prohlédni obrázky
 • Opiš z učebnice vše, co je v rámečku str 83
 • Ukaž si na mapě ČR – Kutnou Horu, hrad Křivoklát

Anglický jazyk

19.5. on-line výuka – Tuesday

 • SB 56 – Lesson 8 – It´s snowing
 • SB 57

20.5. Wednesday

 • WB 97 – označ si slovní zásobu – uč se ji psát

doporučená videa:

21.5. on-line výuka – Thursday

 • SB 58 – song, find the people
 • opakování a procvičování

11. 5. – 15. 5.

Český jazyk

 • 11.5.
 • Čtení – Čítanka str 143 – 144, článek Rok v ovocné zahradě
 • Úkoly za článkem napiš na papír
 • 12.5.
 • Slovesa – opiš do sešitu PREZENTACI
 • Učebnice str 67/ cv 1. Vypiš do sloupce složené slovesné tvary (červené) a vedle nich napiš, v jakém jsou čase (přítomný, minulý, budoucí)
 • 13..5. on-line výuka
 • Podstatná jména rodu mužského – vzory tvrdé, měkké + vzor předseda a soudce
 • 14.5.
 • Přečti opět PREZENTACI o slovesných tvarech a vyřeš cv 1, 2 na str 67 v učebnici
 • Ze cv 2 si vyber jen 4 zvratná slovesa a vytvoř s nimi věty.
 • DEJ POZOR – někde je SE předložka, není součást zvratného slovesného tvaru.
 • 15.5.on-line výuka
 • Shrnutí učiva – podstatná jména rodu mužského
 • Procvičuj –  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

      Matematika

 • 11.5.
 • Vypočítej obvod obdélníku Početník str 28/ cv 1 – zbytek
 • 12.5.  on-line výuka
 • Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
 • 13.5.
 • Vypočítej obvod čtverce  Početník str 29/ cv 1 – zbytek
 • 14.5.  on-line výuka
 • Trojúhelníková nerovnost
 • 15.5.
 • Učebnice str 55/ cv 23, vypočítej 4 příklady, správnost výsledku si ověř na kalkulačce a vymysli k jednomu příkladu slovní úlohu- viz uvedené náměty
 • Učebnice str 55/ cv 27 ( nejprve vypočítáme, kolik stojí 1)

Přírodověda

 • Vytvoř prezentaci o jednom živočichu, který žije v přírodním společenstvu POLE, vyber si živočicha z učebnice str 62 – 65, napiš na formát papíru A4 (velký papír)

Osnova:

1.  Popis živočicha (jak vypadá)

2. Způsob života

3. Čím se živí

4. Je  Užitečný x škodlivý

5. Zajímavosti ( třeba z internetu), vlož obrázek

    Vlastivěda

 • Stejné učivo jako minulý týden, nové úkoly
 • Napiš si do sešitu nadpis Počátky českého státu a odpověz na 4 otázky na str 81, odpovědi najdeš   v rámečku nahoře. Odpovídej celou větou.
 • Vyhledej  v článku odpověď na otázku č.7 a prohlédni si obrázky – hrad, rotunda, bazilika.  Vynecháš otázky č.5 a 6.

Anglický jazyk

12.5. – on-line výuka – Tuesday

 • SB 54/ Colin in Computerland
 • WB 69/1,2
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time

13.5. – Wednesday

 • WB 68/ 1, 2
 • opakování slovní zásoby, psaná podoba slovíček
YouTube player
YouTube player
YouTube player

14.5. – on-line výuka – Thursday

 • SB 55/ Our World
 • WB 70/ Our World
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time
 • HW: WB 72/ Quizzy´s Questions

4. 5. – 7. 5. 2020

V pondělí 4. května v 9 hodin třídnická hodina, nezapomeňte.

 V pátek  8. května je  státní svátek. Mějte pěkný den.

Český jazyk

4.5.

 • Slohový úkol – Psaní dopisu III – U str 64, modrý úkol 2.  Představte si ………
 • Tento úkol ofoť a pošli mi na e-mail do čtvrtku 7.5.
 •  Máš na tento úkol 4 dny. Při psaní dopisu zapoj fantazii! Zpestři obrázkem.

5.5.

 • Slovesa – Vypiš do dvou sloupců slovesa v infinitivu a slovesa ve tvaru určitém ( Osobu, číslo, čas nepiš)
 • Řekni si celou báseň v 1.osobě jednotného čísla a ve 2.osobě množného čísla.
 • Tento úkol najdeš v učebnici str 66/ cv 2.
 • Přečteme si v on-line hodině ve středu, tak si to několikrát správně přečti, ať se ti daří.

6.5. on-line výuka

      Matematika

4.5.

 • Zaokrouhlování čísel , písemné násobení jednociferným i dvojciferným činitelem – – Učebnice  str 58, cv 1,2, 5.  Napiš do sešitu.

5.5.  on-line výuka

6.5.

 • Písemné dělení, slovní úlohy – Učebnice str 58/ cv 6, 7, 8

7.5.  on-line výuka

Přírodověda

 • Uvedené učivo Živočichové na poli bylo zadáno  na 2 týdny, tedy platí i pro tento týden.
 • Nové úkoly k danému tématu jsou ( jak jsem minule sdělila) v UČEBNICI str 65:
  • Otázky a úkoly: 1 – 8 si  rozděl  na 2 dny a napiš odpovědi do sešitu.
  • K úkolu č.8 doporučuji vrátit se na str 9 a podívat se na obrázek Potravní řetězec a myslím, že budeš hned vědět, o  co jde.
 • Pátrej na internetu, v encyklopediích.

    Vlastivěda

ANGLICKÝ JAZYK

5.5. – on-line výuka – Tuesday 

 • WB 66/1 
 • SB 51/ tvoření vět 
 • opakování – hodiny, povolání 

6.5. – Wednesday 

5.5. – on-line výuka – Thursday 

 • SB 52 – poslech  
 • WB 67/1, 2 
 • SB 53 – Clive the Caveman 
 • WB 68/1, 2 (HW) 

27. 4. – 30. 4. 2020

V pondělí 27.4. v 9 hodin třídnická hodina, těším se na vás.

Český jazyk

 • 27.4.
 • Podstatná jména rodu mužského
 • Učebnice str 56/ cv 3 napiš do sešitu do 3 sloupců uvedené tvary – ofoť a pošli mi na e-mail
 • 28.4.
 • Učebnice str 63/ cv1 – přirovnání, vyber slova do vět z nabídky slov, úkoly b, c

 (úkol a – NE)

      Matematika

 • 27.4.
 • Zápis čísel, porovnávání čísel, sčítání, odčítání
 • Učebnice str 57/ cv 1,2,3
 • 28.4. – on-line výuka
 • Obvod obdélníku, čtverce
 • 29.4.
 • Písemné sčítání, odčítání, slovní úloha
 • Učebnice str 57/ cv 5, 6, 7
 • 30.4. – on-line výuka
 • Obvod obdélníku, čtverce
 • Doporučené: Podívej, zopakuj si na:

https://publi.cz/books/12/03.html

Přírodověda

 • Uvedené učivo Živočichové na poli je  na 2 týdny
 • PREZENTACE
 • Prohlédni si několikrát opravdu pečlivě obrázky a potom vyzkoušej úkol za prezentací POZNÁVEJ ŽIVOČICHY
 • Úkoly v učebnici – budou  příští týden

    Vlastivěda

 • Učivo z minulého týdne zůstává
 • PREZENTACE – Ze starých pověstí českých
 • Prohlédni si obrázky, přečti si pozorně texty k obrázkům
 • Čti si pověsti

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

Anglický jazyk

28.4. – on-line výuka

 • SB 48/ story – listening (příběh, poslech)
 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)
 • HW (DÚ) – opakuj si
 • Dokončete testy Alf
 • učte se nová slovíčka i psát

Doporučené:

30.4. – on-line výuka

 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)
 • WB 62/1, 2
 • opakování
 • HW (DÚ) – opakuj si
 • Dokončete testy Alf, opakujte, co potřebujete
 • učte se nová slovíčka i psát

20. 4. – 24. 4. 2020

Milé děti,

úkoly na tento týden jsou rozděleny  po dnech, jsou tam uvedené i on-line hodiny.

Přibyly vám hodiny českého jazyka a matematiky a třídnická hodina v pondělí v 9 hodin.

Rozvrh hodin jsem poslala e-mailem.

Český jazyk

 • 20.4.
 • Podstatná jména rodu mužského – životná, neživotná
 • PREZENTACE ( jako v minulé on-line hodině)
 • Opiš učivo do školního sešitu a pravidlo si zapamatuj
 • 21.4.
 • Čtení– přečti si pověst v Čítance str 99 – 101 a odpověz na 3 otázky za článkem
 • Piš na papír, neboť sešity ČT jsou ve škole. A ještě doplňující úkol:  Které české hrady znáš, které jsi navštívil(a). Vypiš je a ukaž si je na mapě ve vlastivědě.
 • 22.4. – on-line výuka
 • Kontrola úkolu z minulé hodiny
 • Podstatná jména rodu mužského – vzor pán  – viz učebnice  od str 56
 • 23.4.
 •  U str 57/ cv 8 – neúplná slova doplň, urči životnost, vzory středního a ženského rodu
 • 24.4. – on-line výuka
 • Podstatná jména rodu mužského – vzor  hrad – viz učebnice  od str 57

      Matematika

 • 20.4.
 • Procvičování učiva, abys nezapomněl(a) dělení se zbytkem a písemné dělení, tak

v  U str 27 cv 13 ( 10  příkladů), cv 14 ( 6 příkladů)

 • 21.4. – on-line výuka
 • Zlomky – čtení  a zápis zlomku, obvod čtverce a obdélníku, připrav si sešit M-geometrie a školní sešit
 • 22.4.
 • Slovní úlohy – učebnice str 53/ cv 1, 2 ( zápis, výpočet, odpověď)
 • 23.4. –on-line výuka
 • Výpočet zlomku z daného čísla, obvod čtverce a obdélníku
 • 24.4.
 • Slovní úlohy – učebnice str 53/ cv 4, 5 ( zápis, výpočet, odpověď)
 • Doporučené: Podívej, zopakuj si na:

https://publi.cz/books/12/03.html

Přírodověda

 • 20.4.
 • PREZENTACE –  Hospodářské rostliny
 • Prohlédni si listy s obrázky OBILNINY a OKOPANINY 1. list – Co pěstujeme na polích si opiš
 • 23.4.
 • Stejná prezentace – pokračuj LUSKOVINY atd.
 • Vždy opiš 1.list – Textilní rostliny, Pícniny, Olejniny

Učivo je v U str 59 -61, tam si jen prohlédni obrázky a přečti zajímavosti na okrajích.

Vlastivěda

 • 21.4.
 • PREZENTACE – Ze starých pověstí českých
 • Prohlédni si obrázky, přečti si pozorně texty k obrázkům
 • Opiš si do sešitu text z učebnice str 76 – A co je důležité, dej tomu nadpis Pověsti o počátcích našich dějin
 • 24.4.
 • Opět si prohlédni prezentaci – Ze starých pověstí českých
 • Odpověz si ústně na otázky v učebnici vlastivědy str.76 (Čím se liší pověst od skutečnosti? Atd.)

Dobrovolný úkol: Poznej pověsti podle úryvků – jsou za obrázkovou prezentací

Anglický jazyk

21.4. 

 • on- line výuka:  
 • opakování slovní zásoby ze SB str.49 
 • str. 50 – píseň + nová slovní zásoba, otázky + odpovědi 
 • poslech WB /pracovní sešit/ 65/1  

22.4. 

 • opakování z předešlé hodiny 
 • označ WB 97 – novou slovní zásobu 
 • WB pg 64/3 – řešení_ příloha_1 

24.4. 

 • WB pg 65/2 + zápis do sešitu – řešení_příloha_2 
 • poslech písně SB 50 + opakování gramatiky ze sešitu 
 • Alf test – Jobs 

doporučené: 

14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 • Chválím děti, které poslaly vyprávění o babičce a dědečkovi.  
 • 14.4.
 • Slohový úkol  – Telefonické a písemné vzkazy – viz Učebnice str 62 – Kájova babička telefonovala – Splníš úkol b/ – napiš do sešitu.
 • 15.4. – on-line výuka – Budeme probírat:
 • Podstatná jména rodu mužského – vzory
 • 16. – 17.4.
 • Podstatná jména rodu mužského – PS str 46/ cv 37 křížovka
 • ČTENÍ – Čítanka str 92 – 94 Mamuti a  str 95 – 96 Lidé v pravěku (úkol za článkem)

Matematika

 • 14.4. – on- line výuka  –  Budeme probírat:
 • Zlomky – seznámení
 • Následně budou zadány úkoly v Početníku str 14
 • Nakresli do sešitu pizzu, kterou máš rád(a) a rozděl na osminy ( VV)
 • 15. – 17.4.
 • https://publi.cz/books/12/03.html
 • Násobení dvojciferným číslem – U str 47/ cv 8 – procvičování

Přírodověda

Vlastivěda

 • Učivo bylo minule plánováno na 2 týdny, zůstává stejné.

Anglický jazyk

6. 4. – 8. 4. 2020

Český jazyk

 • Slohový úkol  – Psaní dopisu I – podle osnovy v učebnici str 62
 • Dobrovolný úkol – Procvičování učiva – rod střední a ženský, využij stejný odkaz jako minule:
 • https://www.gramar.in/cs/#3

Matematika

Přírodověda

 • Obrázková prezentace učiva Neživá příroda – horniny a nerosty  poslána na e-mail.
 • Třeba si uděláš s rodiči vycházku a nějaký zajímavý kámen najdeš a přineseš ho pak na ukázku do školy. Aktivita se hodnotí, vždyť víš. Nebo jinou přírodninu, třeba jarní květinu do herbáře.

Vlastivěda

Vyřizuji pozdrav i od paní učitelek angličtinářek, už se na vás taky moc těší.

ANGLICKÝ JAZYK

Easter – Enjoy videos (Monday, Wednesday – 2 lessons) 

2. 4. – 3. 4. 2020

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

 • Obrázková prezentace učiva Neživá příroda – horniny a nerosty  poslána na e-mail.

Rozsah učiva je i na týden 6. – 9.4..

Vlastivěda

 • Obrázková prezentace učiva Nejstarší osídlení naší vlasti  poslána na e-mail.

Aj

30. 3. – 1. 4. 2020

Český jazyk

Ahoj děti, tentokrát jsem vám učivo rozdělila, lépe se v tom vyznáte.

Pondělí

 • U str 54/ cv 35 – doplň slova a napiš
 • Čítanka str110 –  Brouci na jaře, úkoly pod obrázkem napiš do sešitu.

Rým – 1.sloka …. Nemám „potuchu“ – ve vzduchu, být – žít.  Chápeš? Věřím, že ano.

Vypiš slova, která se rýmují z dalších 5 slok a máš HOTOVO. (Piš čitelně, budu kontrolovat).

Úterý

 • U str 54/ cv 16 – jen ústně (přečti nahlas)
 • U str 54/cv 17 – piš jen neúplná slov

( Dej si pozor na slovo Břeclav- viz ROZLIŠUJTE na této straně)

Středa

 • U str. 55/ cv 1 – zopakuj si pádové otázky  a v tomto cvičení vyhledej podstat.jména rodu mužského (ten), urči u nich pád a číslo. Ze žlutého úzkého rámečku si opiš vzory.
 • Didakta se sovičkou, doporučuji program: Diktáty 1, 4.ročník, příbuzná slova po – p,s,v,z.

Matematika

 • Vyber si každý den 1 úkol z kapitoly TŘI OŘÍŠKY PRO CHYTRÉ HLAVY-  viz učebnice str 60.
 • Početník str 11 – procvičuj písemné dělení jednociferným dělitelem.

Přírodověda

 • Úkoly jsou  na celý týden.
 • Neživá příroda – horniny a nerosty, přečti si článek str. 76 – 79, pozorně prohlédni obrázky, zápis do sešitu odeslán na e-mail.      

Vlastivěda

 • Úkoly jsou na celý týden.
 • Testík – Jak měříme čas a poznáváme dějiny, test i  správné odpovědi  odeslány na e-mail.
 • Nové učivo nejstarší osídlení naší vlasti – přečti si článek str 70 – 72, pozorně prohlédni obrázky, zápis do sešitu odeslán na e-mail. Napiš mi, jak se test podařil.

Aj

Milé děti, nelekejte se množství textu, rozdělila jsem učivo na dvě hodiny /po, st/, úkoly jsou povinné a pak další dobrovolné pro ty, kteří chtějí ještě víc pracovat a vzdělávat se. Tak pojďme na to:

povinné: 30. 3.

povinné: 1.4.

 • WB /pracovní sešit/ str. 61/ celá – doplň a zkontroluj si dle řešení_2
 • sleduj interaktivní testy Alf, klidně je opakuj, pokud potřebuješ

dobrovolné: 30.3. – 1.4.

 • SB /učebnice/ 47 – číst – využij slovník a poslech neznámých slov:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/countryside

26. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

 • PS str 45/cv 34 –  Nejdříve si urči vzor a pak doplň koncovku.
 • cv 35 – Je to diktát, rozděl si ho na 2 části, větu si vždy přečti, napiš a pak zkontroluj.

                 Neumíš si sám(a) odůvodnit slova: domácími, mnozí, holubi.

 • Pokud se ti podařilo nainstalovat program Didakta s oranžovou sovičkou, doporučuji program: Diktáty 1, 4.ročník, příbuzná slova po –p,s,v,z. Pokud s tím máš problémy, napiš.

Matematika

 • Početník str. 7, minule bylo násobení a zkouška na kalkulačce. Tentokrát si proveď zkoušku do sešitu na písemné dělení, jen u prvních 9 příkladů (samostatně a pečlivě).
 • Vyber si každý den 1 úkol z kapitoly TŘI OŘÍŠKY PRO CHYTRÉ HLAVY-  viz učebnice str 60.

Přírodověda

 • Jaro v přírodě – tuto kapitolu si doplň přečtením článků a básní v Čítance str 108 – 111.

Vlastivěda

 • Nové úkoly budou příští týden.

Aj

https://www.umimeanglicky.cz/

 • podívej se na kreslenou pohádku-  look at this cartoon:   
YouTube player

23. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk

 • Stále  procvičuj vzory žen.rodu, pracuj s pomocí tabulky v učebnici na str.50.
 • PS str 44 a 45/cv. 31,32, 33 .  Vždy si pozorně přečti úkol.
 • Jakou knížku čteš?

Matematika

 • Početník str 5/ cv3,4
 • Abychom nezapomněli písemné násobení a dělení: Početník str. 7/ celá stránka.

Přírodověda

 • Jaro v přírodě U str.73- 76 ( učivo na celý týden)
 • Přečtěte si celý článek, vypište do sešitu z rámečku –„ A co je důležité“ ze str.75
 • Iniciativně: Pokus -viz (podívej) na  str74.
 • Snad bude  po studeném víkendu kralovat JARO.

Vlastivěda

Úkol na celý týden:

 • Napiš do sešitu, zda jsi někdy navštívil muzeum, galerii, knihovnu. Pokud ano, kde to bylo a jaké památky jsou tam uloženy.

Aj

19. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

 • Stále  procvičujeme vzory žen.rodu, pracuj s pomocí tabulky v učebnici na str.50.
 • PS str 44/cv. 30 doplň i,í/y,ý a zapiš vzor.
 • Učebnice   str52/cv.8,9 – napiš do sešitu  ČJ – š.
 • Slohové cvičení – jen pro zájemce. 
 • Napiš několik vět na téma:Čeho si vážím na babičce a dědečkovi, čím jsou pro mě důležití, co se mi na nich líbí.
 • Pokud se ti podaří tento úkol splnit, pošli mi ho jako přílohu e-mailu – do 22. 3.. Je možné,že bude vybrán do soutěže!!!! Zkus to, jen krátké vyprávění.

Matematika

 • Početník   str 5/cv3, 4
 • Př, VL – stejný úkol, zpestři si téma vyhledáním zajímavostí na internetu, v encyklopediích.
 • Vyber  testování na Alfu.

Aj  

 • opakuj si nová slovíčka
 • využij testy na Alfu
 • pouštěj si písničky
20200313_123946 (2).jpg
20200313_123953 (2).jpg
20200313_124001 (2).jpg

13. 3. – 18. 3. 2020

Český jazyk

 • Pokračujeme v procvičování vzorů žen.rodu, vezměte si na pomoc tabulku v učebnici na str.50
 •  PS str 44/cv. 28 a 29
 • Učebnice   str52/cv.7

Matematika

 • Početník   str 4/cv. 2,3
 • Ps  str.  2/cv. 13
 • Geometrii zatím vynecháme.

Přírodověda

 • Rostliny a živočichové na louce u str. 51 – 53
 • Přečtěte si celý článek, vypište do sešitu z rámečku –„ A co je důležité“ ze str.53
 • Nakresli  si malý obrázek 1 živočicha a 1 rostliny.

Vlastivěda

 • Učivo o krajích bude procvičeno v 5.ročníku.
 • Zápis do sešitu: Lidé a čas

Minulost – doba, která už uplynula.

Století(zkratka stol.) –trvá 100 let. Od roku 1 do roku 100 je 1. století, od roku 101 do roku 200 je 2. století atd.(např. 1801-1900 = 19. století).

Tisíciletí(zkratka tis.) –trvá 1000 let (např. 1001 –2000 = druhé tisíciletí).

 Lidé měří čas podle doby oběhu Slunce, Měsíce a Země. Náš kalendář se řídí narozením Krista..Rozlišujeme roky před naším letopočtem-př. n. l.(před narozením Krista) a našeho letopočtu-n. l.(po narození Krista). Dějiny světa dělíme na pravěk, starověk, středověk, novověk a dobu moderní.

Dějinami lidstva se zabývají vědy historie a archeologie.

 • Pročtěte si článek v učebnici str.66 – 70, prohlédněte obrázky.

Aj – 4.ročník 

 • Učebnice str. 42 – čti, vyhledávej a uč se dny v týdnu  
 • Pracovní sešit 
 • Str. 54, cv. 1 – nemůžeš poslouchat, tak alespoň napiš dny v týdnu od pondělí do neděle 
 • Str. 54, cv.2 
 • Zapiš si do sešitu: 

On Monday – v pondělí 

On Mondays – v pondělky /tedy pravidelně v každé pondělí/ 

Vždy používáme pouze předložku „on“

 • A zapiš si, kdo nemá, názvy dnů v týdnu jako nová slovíčka. 
 • Doporučený poslech – opakuj si a zpívej 🙂
YouTube player
YouTube player
YouTube player
 • procvičení slovní zásoby – využití portálu Alf – přihlásit se pomocí hesla přes stránky školy v sekci „Testy pro žáky“  

10. 3. – 13. 3. 2020

Český jazyk

 • PS str 43/cv 25,26,27
 • Učebnice   str51/cv6

Matematika

 • Početník 2.díl
 • Str 3/cv5
 • Str4/cv1
 • Ps str 2/cv 9,10,11,12

AJ

 • Učebnice str. 41
 • Gramatika: otázka + odpověď „Do you like playing tennis?“ „Yes, I do.“ „No, I don´t.“ 
 • Pracovní sešit po str. 53 
 • Přehrávání písní na Youtube: 
YouTube player
YouTube player