MŠ – O nás

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Dr. Joklíka je čtyřtřídní pavilónová budova v sídlištním komplexu, uprostřed velké školní zahrady s dvěma terasami, zahrada je vybavena mnoha herními prvky, průlezkami, pískovišti, skluzavkou, houpačkami, kolotočem, dřevěným domečkem, trampolínou, lanovým centrem, v letních měsících je na zahradě umístěna sprcha. Škola je v sousedství ZŠ se sportovním areálem, který MŠ využívá k pořádání sportovních aktivit.

MŠ se nachází v klidové zóně na okraji města, tato výhodná poloha umožňuje krásné procházky do nedalekých polí, které nás vedou k užšímu spojení s přírodou.

Budova je situována k jihu, její třídy jsou prosluněné, světlé a prostorné. Každá třída má své vlastní hygienické a sociální zařízení zvlášť pro děti i pro personál.

Škola má také vlastní menší hospodářské zázemí (prádelna, sklady), do konce roku 2008 měla i vlastní kuchyni. Hospodářská část je propojena proskleným tunelem.

Zřizovatelem školy je Město Kyjov, ředitelem ZŠ a MŠ Dr. Joklíka je RNDr. Vlastimil Válka, zástupcem ředitele pro MŠ je Helena Gasnárková.

Z historie školy:

Mateřská škola s jeslemi byla otevřena v roce 1982. Ředitelkou školy byla paní Mgr. Růžena Hroudová. Moderní, typizovaná, jednopatrová budova byla původně určena pro mateřskou školu a jesle, které byly umístěny v samostatném pavilónu. Třída jeslí byla v provozu osm let.

V září 1990 po zrušení jeslí byla otevřena ve spolupráci s ředitelstvím nemocnice v Kyjově nejdříve jedna speciální třída pro děti s oční vadou a na jaře v roce1991 druhá speciální třída pro děti s respiračními chorobami. Třída pro děti s oční vadou zanikla po roce 1997 a místo ní vznikla speciální třída pro děti s kombinovaným postižením. Škola měla tři třídy běžné a dvě třídy speciální. V roce 2005 přestala být třída pro děti s respiračními chorobami dotována KÚ, jako třída byla zrušena, zůstala pouze jedna třída speciální pro děti s různými druhy postižení. Ve školním roce 2018-2019 nebyla speciální třída pro děti vyžadující speciální vzdělávací potřeby otevřena. Nyní máme čtyři třídy běžné, z toho jednu třídu pro děti s povinným vzděláváním a tři třídy heterogenní, ve kterých jsou individuálně integrované děti se speciální vzdělávacími potřebami.

V roce 1994 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a byla zřízena jako příspěvková organizace města Kyjova, pod názvem Mateřská škola se speciálními třídami U Vodojemu, příspěvková organizace města Kyjova.

V lednu 2009 došlo ke sloučení naší MŠ se ZŠ Dr. Joklíka, tím byl změněn i název školy – ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova, sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov.

Od tohoto roku se také vaří pro naši MŠ v kuchyni ZŠ a jídlo je převáženo přes zahradu.

Ve funkci ředitele školy působil od roku 2009 – 2016 Mgr. Jiří Búřil, zástupkyní pro MŠ byla v letech 2009–2021 Bc. Zdenka Horáková.

Naše MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je hlavním dokumentem pro zpracování našeho Školního vzdělávacího programu.

Mateřská škola upřednostňuje prožitkové učení, učení hrou a praktickými činnostmi rozvíjí samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snahou je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Podporuje rozvoj vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Provádíme individuální integraci na základě doporučení podpůrných opatření školského poradenského zařízení.

Zaměření tříd

Třídy jsou heterogenní, jsou naplněny do počtu daného §2,odst.2, vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Se zavedením povinného předškolního vzdělávání k 1.9.2017 byla zřízena jedna třída pro předškolní děti.

O děti v MŠ pečuje 8 učitelek, 3 asistenti pedagoga, 2 uklízečky a kuchařka.

Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem.

V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen u dětí, ale i kolektivu zaměstnanců.