Historie školy

Historie a současnost

 • ZŠ a MŠ Dr. Joklíka byla otevřena v roce 1982, jde tedy o nejmladší a co do počtu žáků nejmenší z kyjovských základních škol. Nachází se na  sídlišti U Vodojemu, je umístěna v klidném, příjemném prostředí, obklopeném zelení, a z hlediska bezpečnosti v její bezprostřední  blízkosti nevede žádná dopravní komunikace.
 • V letech 2008 a 2009 škola prošla významnou rekonstrukcí. Byla provedena výměna starých nevyhovujících oken i dveří za nové plastové, došlo k zateplení celé budovy a v neposlední řadě budova dostala i novou barevnou fasádu .
 • Školní budova je moderní, pavilónového typu s několika atrii.V každém pavilonu se nachází určitá část školy – pavilon A patří dětem 1. stupně, pavilon B žákům 2. stupně, v pavilonu C se nachází šatny pro žáky a v pavilonu D jsou umístěny odborné učebny informatiky a technických činností, školní družina, tělocvična a školní kuchyně s jídelnou.
 • Ve svém výchovně vzdělávacím procesu využívají žáci také odborné učebny: učebnu chemie, jazykovou učebnu, dvě učebny informatiky, hudebnu, cvičnou kuchyňku, učebnu technických činností, keramickou dílnu a tělocvičnu.
 • Ve školním roce 2009/2010 byl uveden do provozu nový víceúčelový sportovní areál, který slouží nejen žákům ZŠ a MŠ v hodinách TV, ale i široké veřejnosti, která jej v hojném počtu využívá v odpoledních hodinách a v době prázdnin. Sportoviště je vybaveno hřištěm na kopanou, košíkovou, vybíjenou, atletickou dráhou, prostorem pro skok daleký a vrh koulí, lezeckými stěnami, lanovou pyramidou, menší tribunou a in-line stezkou.
 • 1. ledna 2009 byla Základní škola Dr. Joklíka sloučena s Mateřskou školou U Vodojemu.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách a pracují podle individuálních plánů výuky.
 • Za pěkného počasí mohou děti využívat atria školy, žáčci prvních a druhých tříd mají vlastní „výběhy“ přímo spojené se třídou.
 • Škola disponuje moderním vybavením, samozřejmostí je počítačová technika, dvě počítačové učebny, dataprojektory s notebooky, interaktivní tabule.
 • Zaměstnanci školy se snaží o vytváření estetického prostředí pro své žáky. Škola je výrazně a vkusně barevně řešena – nejen chodby, ale i každá třída má „svou barvu“. Chodby zdobí nástěnky a vitríny s výrobky žáků, především z hodin VV a PČ, keramických kroužků a školní družiny. Vstupní hala se „pyšní“ úspěchy našich žáků v podobě diplomů, pohárů, medailí a ocenění, které získali v různých vědomostních či sportovních soutěžích a olympiádách.
 • Žákovské šatny jsou vybaveny různobarevnými uzamykatelnými šatními skříňkami.
 • Usilujeme o všestranný rozvoj dětí, proto navštěvujeme filmová a divadelní představení, tematické besedy a přednášky, zapojujeme se do sportovních aktivit, řady soutěží a olympiád, jak vědomostních, tak i soutěží zručnosti a fyzické zdatnosti. Pořádáme výstavy prací žáků přímo na školních chodbách nebo v Radniční galerii města Kyjova.
 • Mimo výuku nabízíme dětem možnost vhodně vyplnit volný čas. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků (sportovní, jazykové, výtvarné apod.), žáci mohou využívat školní knihovnu a počítačové učebny, kde mají přístup k internetu.
 • To vše tvoří ucelený komplex pro všestranný rozvoj našich žáků a kvalitní výchovně vzdělávací proces.