ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • provádět kariérové poradenství,
 • připravit podmínky pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání ve výuce,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků:


Zástupce ředitele pro ŠPP,  výchovný poradce:

Mgr. Milena Líčeníková

e-mail: licenikova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel . 739 763 115; 515 284 816

hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (o žáky s IVP a PLPP).
 • Metodická podpora a odpovědnost za vytváření a plnění plánů IVP.
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

Školní metodik prevence:

Mgr. Eva Kostihová

e-mail:  kostihova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel . 515 284 827, 771 230 102

hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

Školní speciální pedagog: Mgr. Lada Herzánová

e-mail: herzanova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel. 515 284 807

hlavní úkoly:

 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Speciálně pedagogická diagnostika
 • Konzultační a podpůrná činnost pro žáky a rodiče
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtíží
 • Poskytování speciálně pedagogické péče pro žáky vyžadující podpůrná opatření
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a metodická podpora a odpovědnost za vytváření plánů pedagogické podpory
 • Správa speciálních pomůcek
 • práce se žáky s poruchami učení v kroužku DYS
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

 
Zastupující školní psycholog během dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Hlaváčkové:
 
Mgr. Monika Gasnárková
konzultační hodiny: po domluvě na tel. 515 284 807 nebo e-mailem
na pracovišti přítomna: úterý 13.30 – 17.00
v ostatní dny komunikace e-mailem
 

Školní psycholog: Mgr. Hlaváčková Michaela

e – mail: hlavackova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel. 515 284 807
ve dnech pondělí a pátek 8.30 – 12.45, čtvrtek 10.00 – 16.00 na pracovišti
ve dnech úterý a středa mimo pracoviště – komunikace možná pouze e-mailem
 

hlavní úkoly:

 • Psychologická diagnostika a poradenství pro žáky při výukových potížích.
 • Péče o žáky s poruchami chování.
 • Poradenské konzultace pro žáky při řešení osobních problémů (vztahové problémy, potíže s adaptací nebo začleněním do kolektivu třídy, rodinné nebo osobní problémy…)
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků a tvorbě IVP/PLPP.
 • Konzultace a metodické vedení asistentů pedagoga.
 • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v PPP/SPC.
 • Konzultace s rodiči při výukových a výchovných obtížích jejich dětí.

Školní speciální pedagog – logoped: Mgr. Hana Štanglerová

e-mail: stanglerova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: středa 12.15 – 13.00, telefon 515 284 822

hlavní úkoly:

 • individuální logopedická péče
 • spolupráce s pedagogy a konzultace v oblasti komunikačních dovedností žáků
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči