Home » Jídelna

Jídelna

Jídelníčky:

JÍDELNÍČEK NA LISTOPAD 2022:


Aktuální informace pro strávníky  a  jejich rodiče:  

Objednávání obědů

Pokud je k poslednímu dni předcházejícího měsíce na účtu žáka dostatečná záloha, je automaticky objednáno jídlo na každý den v nadcházejícím měsíci.

Pokud není k 30. dni měsíce na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednán pouze počet obědů, který částka pokryje.

Po připsání platby v průběhu aktuálního měsíce si rodiče objednání stravy musí zajistit individuálně prostřednictvím www.strava.cz.

Pro upřesnění uvádím, že každá platba je připsána na účet žáka v kanceláři ŠJ poslední den v měsíci a pak 1x týdně každé pondělí.

Školní jídelna a výdejna je školským zařízením ZŠ a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města Kyjova, zajišťuje školní stravování pro děti MŠ a žáky ZŠ, a závodní stravování pro zaměstnance organizace a případně další osoby dle zvláštních pravidel. K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka.

Platba stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie, do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

Žáci ZŠ

 1. kategorie              7- 10 let                            500,-/měs.
 2. kategorie             11- 14 let                           550,-/měs.
 3. kategorie             15 a více let                       600,-/měs.

 

Děti MŠ

E kategorie          3 – 6 let                                      800,-/měs.

F  kategorie         7 – 10 let                                    900,-/měs.

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) je třeba ihned sdělit vedoucí školní jídelny.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                                          konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                                                    specifický symbol: neuvádět

Variabilní symbol vydá vedoucí školní jídelny.

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (které najdete na pokladním dokladu).

V základní škole je strávník  který platí bezhotovostním způsobem  je automaticky každý měsíc přihlášen, pokud výše konta pokryje stravné na celý měsíc. Ostatní strávníci jsou přihlášeni po zaplacení v hotovosti k 1. dni v kalendářním měsíci.  Strava je strávníkovi ve školní jídelně vydána po přiložení kontaktního čipu, který si strávník předem vyřídí v kanceláři školy.

V případě, že není stravné uhrazeno, nezaplacená strava nebude vydána.

Ke stravě je dítě v mateřské škole přihlášeno na kalendářní měsíc automaticky a stravné se platí předem. V případě nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit den předem telefonicky na tel. 515284821, lístečkem v šatně MŠ nebo prostřednictvím www.strava.cz –  aktivovat v kanceláři ŠJ. Stravné v hotovosti je nutné uhradit pět pracovních dnů před prvním pracovním dnem v následujícím měsíci v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ denně v době od 7,00 do  10.00 hodin.

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

cena potravin provozní náklady Ostatní náklady Celkem
věková kat. 3 -6 let E 22,- 7,- 33,- 62,-
věková kat. 7 – 10 let A, F 24,- 7,- 33,- 64,-
věková kat. 11 – 14 let B 26,- 7,- 33,- 66,-
věková kat. 15 a víc C,D 28,- 7,- 33,- 68,-

Cena oběda pro strávníka podle věkových skupin:

Věk strávníka MŠ           Cena přesnídávky           Cena oběda                       Cena svačinky

3 – 6 let                                                 10-                             22,-                                10,-

7 let                                                        11,-                            22,-                                11,-

7 –   10 let                                                                                24,-

11 – 14 let                                                                                26-

15 a  víc                                                                                    28,-

Výživové normy pro školní stravování jsou stanoveny vyhláškou.

Strava pro děti předškolního věku se připravuje v budově  ZŠ ve  školní kuchyni. Jídlo je do MŠ dováženo a vlastní konzumace se řídí provozem mateřské školy.

Školní jídelna může zajistit stravování dle svých možností pro žáky školy, kteří jsou závislí na dietním způsobu stravování. Způsob je nutné dohodnout s vedením školy a vedoucí školní jídelny.

Strava v MŠ se skládá z jednoho hlavního jídla (oběda) a dvou doplňkových (přesnídávka a svačinka).

Strávníci v ZŠ odebírají jedno hlavní jídlo denně (oběd), čímž se rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování, je nutno stravu odhlásit zaměstnanci školní jídelny na tel. 515284821 nebo lístečkem do 7.15 hodin, nebo na www.strava.cz do 20.00 hodin předchozí den a na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole má tento nárok na stravu, kterou rodič odebere ve výdejním místě v 11.15 hod. přímo do jídlonosiče.

_____________________________________________________________________________

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) ihned sdělte vedoucí školní jídelny. Aktuální vnitřní  a provozní řád je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a  web. stránky školy.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku  do  ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin , budou vráceny na účet plátce následující měsíc.


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

  • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

   Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

  • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821
 • ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA – je možné elektronicky pouze prostřednictvím účtu na www.strava.cz, případně telefonicky na čísle 515 284 821.