Jídelna

Jídelníčky:

JÍDELNÍČEK NA ČERVEN 2024 :


Pro rok 2024 aktualizována cena stravy a Provozní a Vnitřní řád. 

Aktuální informace pro strávníky a jejich rodiče:  

Školní jídelna a výdejna je školským zařízením ZŠ a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města Kyjova. Zajišťuje školní stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a závodní stravování pro zaměstnance organizace a také pro další osoby dle zvláštních pravidel. K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka. Přihlášku ke stravování ve školní jídelně můžete stáhnout zde : ( pdf ) ( doc )

Řádně vyplněnou a zákonným zástupcem žáka podepsanou přihlášku je možné osobně předat v kanceláři školní jídelny či případně využít pro elektronické předání Elektronickou podatelnu. V tomto případě doporučujeme řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odeslat ve formátu pdf. Příjem takto předané přihlášky potvrdíme. Na neúplně vyplněné či nepodepsané přihlášky nebude brán zřetel.

Přihlášení – objednání obědů

V základní škole je strávník který platí bezhotovostním způsobem každý měsíc automaticky přihlášen pokud výše konta pokryje stravné na celý měsíc. Pokud není k 30. dni měsíce na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednán pouze počet obědů, který částka pokryje. Ostatní strávníci jsou přihlášeni po zaplacení v hotovosti k 1. dni v kalendářním měsíci. Po připsání platby v průběhu aktuálního měsíce si rodiče objednání stravy musí zajistit individuálně prostřednictvím www.strava.cz.

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování, je nutno stravu odhlásit zaměstnanci školní jídelny na tel. 515 284 821, písemně lístečkem do 7.15 hodin nebo na www.strava.cz do 20.00 hodin předchozího dne. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole má tento nárok na stravu, kterou zástupce odebere ve výdejním místě po 11 hod. přímo do jídlonosiče.

Dítě v mateřské škole je ke stravě přihlášeno na kalendářní měsíc automaticky a stravné se platí předem. V případě nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit den předem telefonicky na tel. 515 284 821, lístečkem v šatně MŠ nebo prostřednictvím www.strava.cz. Stravné v hotovosti je nutné uhradit pět pracovních dnů před prvním pracovním dnem v následujícím měsíci v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ denně v době od 7,00 do  10.00 hodin.

Pro upřesnění uvádíme, že každá platba je připsána na účet žáka v kanceláři ŠJ poslední den v měsíci a pak 1x týdně každé pondělí.

Strava je strávníkovi ve školní jídelně vydána po přiložení kontaktního čipu, který si strávník předem vyřídí v kanceláři školy.

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.
Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) je třeba ihned sdělit vedoucí školní jídelny.

Platební údaje pro úhradu stravného při bezhotovostní platbě na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                  konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                           specifický symbol: neuvádět

Variabilní symbol vydá vedoucí školní jídelny.  Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (najdete na pokladním dokladu).

Platba stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie, do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku, do ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin budou vráceny na účet plátce následující měsíc.

Žáci ZŠ  (od roku 2024)

1.kategorie 7- 10 let 550,-/měs.
2.kategorie 11- 14 let 600,-/měs.
3.kategorie 15 a více let  650,-/měs.

Děti MŠ (od roku 2024)

E kategorie 3 – 6 let 1000,-/měs.
F  kategorie 7 – 10 let 1100,-/měs.

 

 

 

Cena stravy platná od roku 2024 podle věkových skupin:

Věk strávníka
Cena přesnídávky
Cena oběda
Cena svačinky
3 – 6 let
12-
24,-
12,-
7 let
13,-
26,-
13,-
7 – 10 let
26,-
11 – 14 let
28,-
15 a  víc
30,-

Výživové normy pro školní stravování jsou stanoveny vyhláškou.

Strava v MŠ se skládá z jednoho hlavního jídla (oběda) a dvou doplňkových (přesnídávka a svačinka).
Strávníci v ZŠ odebírají jedno hlavní jídlo denně (oběd), čímž se rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

V případě, že není stravné uhrazeno, nezaplacená strava nebude vydána.

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Školní jídelna může zajistit stravování dle svých možností pro žáky školy, kteří jsou závislí na dietním způsobu stravování. Způsob je nutné dohodnout s vedením školy a vedoucí školní jídelny.


Aktuální vnitřní  a provozní řád  je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a zde na stránce.


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

    • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

      Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

    • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821