Stanovení výše úplaty za vzdělávání v MŠ a ŠD

Zřizovatel školy stanovil s účinností od 1. 9. 2024 výši úplaty za vzdělávání v MŠ na 750,-Kč/měs. a v ŠD na 300,-Kč/měs. Úplata za vzdělávání se nevztahuje na děti a žáky, kterým byla prominuta dle stávajících vyhlášek a zákonů a nově může být od 1.9.2024 také prominuta dětem a žákům, jejichž zákonní zástupci pobírají přídavky na děti a tuto skutečnost řediteli školy prokáží. Další bližší informace budou zveřejněny v průběhu hlavních prázdnin.