Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Dr.Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova

Organizační směrnice č.: 05

Název: Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.:

Vypracoval:                                  Ludmila Prachařová

Schválil:                                        RNDr.Vlastimil Válka

Platnost směrnice od:                 1.9.2021

Účinnost směrnice od:                1.9.2021

Projednáno:

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny.
 2. Vstup od školní jídelny je povolen pouze těm osobám, které se zde stravují, v přezůvkách a po umytí rukou. Vynášet potraviny z jídelny není dovoleno.
 3. Školní jídelna se otevírá v 11.30 obědy jsou vydávány od 11.40 do 14.00 hod.
 4. Mimo tuto dobu jen po dohodě s vedoucí školní jídelny. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, dále se řídí pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga nebo kuchařky, která obsluhuje výdej pokrmů.  Připomínky k pokrmům strávník hlásí ihned vedoucí školní jídelny. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi nebo kuchařce.
 5. Dohled nad žáky (dále též dozor) ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.

Pracovníci konající dohled vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dohlížející pracovníci:

 1. sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy,
 2. sledují způsob výdeje stravy
 3. sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,
 4. sledují dodržování jídelníčku,
 5. sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,
 6. regulují osvětlení a větrání,
 7. sledují odevzdávání nádobí strávníky
 1. Žáci hlásí nevolnost nebo úraz ve školní jídelně dohlížejícímu pedagogovi.
 2. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně dohlížející pracovníci, popřípadě jimi přivolaná pracovnice úklidu.

Rodič hradí stravné bezhotovostním způsobem vždy paušální částkou dle věkové kategorie, do které je dítě zařazeno. Trvalý příkaz musí být stanoven k 20. dni předchozího měsíce, strava se vydává na základě předložení bezkontaktního čipu, který lze zakoupit v kanceláři ŠJ. Cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, tento slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky.

Z důvodů  zvýšení cen surovin,  z kterých je  strava připravována dochází k navýšení stravného pro žáky ZŠ a MŠ  Dr. Joklíka, p.o. města Kyjova, Sídliště U Vodojemu 1261, 69701  Kyjov, od 1. 9. 2017 takto

 1. vedoucí školní jídelny vystavena náhradní stravenka k vydání oběda.
 2. Vyúčtování stravného za školní rok proběhne v měsíci červenci daného školního roku.
 3. V případě, že nebude uhrazena strava na celý měsíc předem, nemůže být strava automaticky vydána. /V odůvodněných případech je třeba kontaktovat vedoucí školní jídelny/.
 4. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování nebo v MŠ je nutno stravu odhlásit předem na www.strava.cz po aktivaci do 20. hodin předchozí den – informace v kanceláří ŠJ. V případě náhlé nepřítomnosti, nemoci odhlaste stavu ráno do 7.15 hod. na tel. 515 284 821.   Pokud již nelze oběd odhlásit, mohou si rodiče odebrat oběd do jídlonosiče v 11.15 – 11.30 hod. na vyčleněném místě před vstupem do jídelny. Zde je oběd vydán všem strávníkům, kterým je toto umožněno. Takto vydaný oběd je určen k přímé spotřebě. Další dny nemoci je rodič povinen stravu odhlásit.

Z důvodů  zvýšení cen surovin,  z kterých je  strava připravována dochází k navýšení stravného pro žáky ZŠ a MŠ  Dr. Joklíka, p.o. města Kyjova, Sídliště U Vodojemu 1261, 69701  Kyjov, od 1. 9. 2017 takto

Cenová kalkulace oběda na rok 2016
         
  cena potravin provozní náklady Ostatní náklady Celkem
věková kat. 3 -6 let E 20,- 3,- 22,- 45,-
věková kat. 7 – 10 let A 22,- 3,- 22,- 47,-
věková kat. 11 – 14 let B 242,- 3,- 22,- 49,-
věková kat. 15 a víc C,D 26,- 3,- 22,- 51,-
         

 1. Cena oběda pro strávníka podle věkových skupin:

Věk strávníka MŠ           Cena přesnídávky           Cena oběda                       Cena svačinky

3 – 6 let                                                  8,-                            20,-                                7,-

7 let                                                        9,-                            22,-                                9,-

7 –   10 let                                                                                22,-

11 – 14 let                                                                                24,-

15 a  víc                                                                                    26,-

Do věkové kategorie je strávník zařazen již na začátku školního roku, ve kterém věku dosáhne tj. od 1.9.  – 31.8.

 1. Žák ZŠ odebírá jedno hlavní jídlo denně, čímž se rozumí polévka, hlavní chod, případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
 2. Jídelníček je sestavován v souladu s výživovými a finančními normami. Strávníci jsou    s jídelníčkem seznámeni na web.stránkách školy, na nástěnkách v jednotlivých pavilonech a na nástěnce u kanceláře ŠJ. Zde je také umístěn vnitřní a provozní řád ŠJ.
 3. Operativním řízením provozu školní jídelny a vyřizováním informací a dotazů týkající se školního stravování je stanovena vedoucí školní jídelny (tel. 518614163).

Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Ludmila Prachařová, vedoucí školní jídelny
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá platnosti dnem 1.9.2016
 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2016

V Kyjově dne 1.9.2016                                                                  RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy